Tin tức

29/11/2022

29-11-2022: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu […]
29/11/2022

29-11-2022: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu […]
25/11/2022

25-11-2022: Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu, xin vui lòng xem chi tiết tại đây.