Skip to main content

Thông báo đóng tài khoản của khách hàng

Kính gửi:   Quý Khách hàng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) trân trọng thông báo Quý khách về việc đóng tài khoản Không kỳ hạn được mở tại Ngân hàng nếu thuộc các trường hợp sau đây:
     1) Số dư tài khoản không kỳ hạn thấp hơn số dư tối thiểu quy định tại từng thời điểm theo Biểu phí dịch vụ của Ngân hàng liên tục trong vòng 06 tháng.
     2) Tài khoản không hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng.
Thời gian sẽ thực hiện đóng tài khoản của Quý khách: trong vòng 07 ngày kể từ ngày đủ điều kiện đóng tài khoản theo quy định nêu trên.
Chi tiết theo thông báo:
sites/default/files/images_news/Thong_bao_V_v_Dong_tai_khoan_cua_KHach_hang_-_UP_WEB_4.pdf

Các tin đã đưa