Skip to main content

Nghị Quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và Thông báo Chốt Danh sách Cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị LienVietPostBank về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 và Thông báo Chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây:

1. Nghị quyết.
2. Thông báo chốt Danh sách Cổ đông.

Các tin đã đưa