Skip to main content

26-8-2016: Biên bản và Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính LienVietPostBank.

Biên bản và Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính LienVietPostBank, kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết tại đây:

1. Biên bản Kiểm phiếu về việc thay đổi điểm điểm đặt trụ sở chính.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Các tin đã đưa