Skip to main content

Mẫu biểu và điều khoản sử dụng

  1. Mẫu biểu đăng ký: Download tại đây

  2. Mẫu đề nghị phát hành thẻ phụ Thẻ ghi nợ quốc tế: Download tại đây

  3. Mẫu đề nghị phát hành Thẻ tín dụng quốc tế: Download tại đây

  4. Các điều khoản, điều kiện sử dụng và phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế: Download tại đây

  5. Các điều khoản, điều kiện sử dụng và phát hành Thẻ tín dụng quốc tế: Download tại đây

  6. Các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Thẻ & Ngân hàng điện tử: Download tại đây

 
Ghi chú:
- Bản các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Thẻ & Ngân hàng điện tử có giá trị pháp lý kể từ khi khách hàng ký trên mẫu biểu đăng ký dịch vụ Ngân hàng hoặc xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ bằng thông điệp có giá trị pháp lý.
- Các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Thẻ và Ngân hàng điện tử có giá trị tương đương  hợp đồng sử dụng dịch vụ Thẻ & Ngân hàng điện tử, là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa Khách hàng và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.