Skip to main content

Biểu phí dịch vụ

1. Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa, xin xem tại đây
2. Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard tại đây
3. Biểu phí dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard tại đây
4. Biểu phí dịch vụ Thẻ trả trước quốc tế MasterCard tại đây
5. Biểu phí dịch vụ SMS Banking, xin xem tại đây
6. Biểu phí dịch vụ Mobile Banking, xin xem tại đây

7. Biểu phí dịch vụ Internet Banking, xin xem tại đây

8. Biểu phí dịch vụ BankPlus, xin xem tại đây.