Skip to main content

Biểu phí dịch vụ

1. Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa, xem tại đây
2. Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ quốc tế, xem tại đây
3. Biểu phí dịch vụ Thẻ tín dụng quốc tế, xem 
tại đây
4. Biểu phí dịch vụ Thẻ trả trước quốc tế, xem 
tại đây
5. Biểu phí dịch vụ SMS Banking, xem 
tại đây
6. Biểu phí dịch vụ Mobile Banking, xem 
tại đây
7. Biểu phí dịch vụ Internet Banking, xem tại đây
8. Biểu phí dịch vụ BankPlus, xem tại đây