Skip to main content

Ưu đãi lãi suất tín dụng hưu trí - Hưu trí ATM

viewslideshow_title

Ưu đãi lãi suất tín dụng hưu trí - Hưu trí ATM

viewslideshow_image

viewslideshow_des

Từ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 22/4/2021 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai chương trình ưu đãi giảm lãi suất 0,5%/năm so với lãi suất thông thường đối với Khách hàng đang vay Sản phẩm Tín dụng Hưu trí tiền mặt chuyển đổi sang Sản phẩm Tín dụng Hưu trí ATM hoặc Khách hàng vay Sản phẩm Tín dụng Hưu trí ATM mới.

viewslideshow_weight

1

viewslideshow_link

https://www.lienvietpostbank.com.vn/khach-hang-ca-nhan/san-pham-tin-dung/noi-dung/cho-vay-tieu-dung-tin-dung-huu-tri