Skip to main content

29-5-2019: Các Quyết định thành lập Phòng Giao dịch LienVietPostBank

 Các Quyết định thành lập Phòng Giao dịch LienVietPostBank ngày 28/5/2019, cụ thể như sau:

 1. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Bắc Mê - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 2. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Bắc Quang - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 3. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Hoàng Su Phì - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 4. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Quản Bạ - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 5. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Quang Bình - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 6. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Yên Minh - LienVietPostBank Chi nhánh Hà Giang
 7. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Quỳ Châu - LienVietPostBank Chi nhánh Nghệ An 
 8. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Quỳ Hợp - LienVietPostBank Chi nhánh Nghệ An
 9. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Thanh Chương - LienVietPostBank Chi nhánh Nghệ An
 10. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Túy Loan - LienVietPostBank Chi nhánh Đà Nẵng
 11. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Nhơn Trạch - LienVietPostBank Chi nhánh Đồng Nai
 12. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Vĩnh Cửu - LienVietPostBank Chi nhánh Đồng Nai
 13. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Tân Thạnh - LienVietPostBank Chi nhánh Long An
 14. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Cần Giuộc  - LienVietPostBank Chi nhánh Long An
 15. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Đức Huệ - LienVietPostBank Chi nhánh Long An
 16. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Tân Hưng - LienVietPostBank Chi nhánh Long An
 17. Quyết định thành lập Phòng Giao dịch Tân Trụ - LienVietPostBank Chi nhánh Long An

Các tin đã đưa