Skip to main content

25-6-2020: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:
1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các tin đã đưa