Skip to main content

25-6-2020: Điều lệ LienVietPostBank được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, xin xem chi tiết tại đây.

Các tin đã đưa