Skip to main content

22-6-2020: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Biên bản ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các tin đã đưa