Skip to main content

10-7-2020: Nghị quyết về hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với Chứng khoán Liên Việt.

Nghị quyết về việc ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt, xin xem chi tiết tại đây.

Các tin đã đưa