Đại hội đồng Cổ đông

31/03/2023

31-3-2023: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:  1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 2. Thông […]
01/03/2023

01-3-2023: Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: 1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 2.  Thông […]
02/02/2023

02-02-2023: Nghị quyết về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

Nghị quyết về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, vui lòng xem chi […]