Thu xếp tín dụng

“Thu xếp tín dụng” là văn bản do Ngân hàng phát hành về việc Ngân hàng xem xét tiếp nhận, thẩm định để Thu xếp tín dụng cho Khách hàng nếu Ngân hàng thu xếp được nguồn vốn phù hợp và cùng với Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng và của Pháp luật;

 • Đối tượng
 • Đặc điểm
 • Tiện ích
 • Điều kiện
 • Hồ sơ
 • Nơi cung cấp
 • Khách hàng Pháp nhân.
 • Khách hàng Cá nhân. Không áp dụng đối với Khách hàng là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Đồng tiền Thu xếp tín dụng: Đồng Việt Nam (VND) hoặc Ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ
Số tiền Thu xếp tín dụng: Theo đề nghị của Khách hàng nhưng không vượt quá Tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án kinh doanh/phần tham gia của Khách hàng trong dự án kinh doanh và tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ.
Thời hạn hiệu lực của Thu xếp tín dụng: Không được lớn hơn thời hạn thực hiện của phương án/dự án nhưng tối đa không quá 01 năm
Phí Thu xếp tín dụng: Theo biểu phí của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

 • Cung cấp công cụ hỗ trợ đối với những Khách hàng có hoạt động đấu thầu, xin cấp giấy phép dự án đầu tư, mời đối tác đầu tư và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
 • Được ưu tiên xem xét cấp tín dụng trong tương lai khi Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn.
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ thẩm định cơ sở pháp lý thực hiện và mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.

Điều kiện về Khách hàng: Khách hàng thuộc các đối tượng được phép cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.

Các Chi nhánh/PGD Ngân hàng trên toàn quốc

Tổng đài CSKH (Miễn phí) 1800 57 77 58
Đăng kí ngay »

Đăng kí ngay

Tôi là:Khách hàng cá nhânKhách hàng doanh nghiệp

Nhập captcha: captcha

Sản phẩm liên quan