Skip to main content
Thanh toán thương mại

LienVietBank đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán hàng hóa dịch vụ của các Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh với bạn hàng trong nước.

Thanh toán định kỳ

Giải pháp thanh toán thuận tiện cho các Quý khách có nhu cầu thanh toán thường xuyên, theo định kỳ.

Ủy thác thanh toán lương

Doanh nghiệp ủy thác cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thanh toán lương cho cán bộ nhân viên qua tài khoản của cán bộ nhân viên mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Hàng tháng, khi Doanh nghiệp gửi bảng lương tới Ngân hàng, Ngân hàng tự động trích tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp để thanh toán tiền lương theo danh sách nhận được.

Ủy thác thanh toán vốn đầu tư xây dựng

Ủy thác thanh toán vốn đầu tư xây dựng là sản phẩm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện quản lý, thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư xây dựng theo ủy thác của Khách hàng.