Skip to main content

Thư tín dụng chứng từ (L/C) là một phương thức thanh toán rất thông dụng trong thương mại quốc tế. L/C là một cam kết thanh toán có điều kiện và độc lập của Ngân hàng phát hành, bảo đảm là người xuất khẩu sẽ phải thực hiện hợp đồng (người nhập khẩu sẽ nhận được hàng hóa) và người xuất khẩu (người thụ hưởng) sẽ không còn bị phụ thuộc vào thiện chí thanh toán của người nhập khẩu khi những điều kiện quy định trong L/C được thực hiện đúng và đầy đủ.

Quý Khách là các Doanh nghiệp xuất khẩu muốn nhận được tiền bán hàng hóa, dịch vụ một cách nhanh chóng, an toàn?
Quý Khách hãy nộp bộ chứng từ cho LienVietBank và yêu cầu nhờ thu. LienVietBank sẽ chuyển bộ chứng từ đến Ngân hàng của người nhập khẩu và thu tiền cho Quý Khách.

Quý Khách muốn nhanh chóng thu nhận tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của mình?
LienVietBank tài trợ cho các Doanh nghiệp xuất khẩu thông qua việc chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.