Skip to main content
Dịch vụ Ngân hàng tại chỗ

Mang dịch vụ Ngân hàng đến mọi nơi Quý khách yêu cầu!

Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu cầu

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả Kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do Khách hàng chỉ định phù hơp với các điều kiện hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Dịch vụ thu hộ tiền điện

Thanh toán đơn giản cho cuộc sống hiện đại

Dịch vụ nạp tiền tài khoản giao thông VETC

Là dịch vụ nộp tiền mặt/chuyển khoản LienVietPostBank cung cấp cho các Khách hàng tổ chức/cá nhân muốn nạp tiền vào tài khoản giao thông mở tại công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC)