Skip to main content

Bảo lãnh thanh toán thuế

"Bảo lãnh thanh toán thuế" là cam kết của Ngân hàng Liên Việt đối với cơ quan quản lý thuế về việc nộp thay cho Khách hàng ccác khoản thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nếu hết thời gian bảo lãnh mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Đặc điểm

 • Bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.
 • Đồng tiền bảo lãnh: VND hoặc ngoại tệ được cơ quan quản lý thuế chấp thuận.
 • Số tiền bảo lãnh: Tối đa 100% số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp ước tính.
 • Thời hạn bảo lãnh: Không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan. Ngân hàng Liên Việt có áp dụng các thời hạn bảo lãnh khác phù hợp với quy định Pháp luật.
 • Phí bảo lãnh: Theo Biểu phí của Ngân hàng Liên Việt.

Tiện ích

 • Giảm thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan.
 • Khách hàng chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Được Ngân hàng Liên Việt xem xét cho vay thanh toán thuế.

Đối tượng

 • Chủ hàng hóa xuất, nhập khẩu.
 • Tổ chức nhận ủy thác xuất, nhập khẩu.
 • Cá nhân có hàng hóa xuất, nhập khẩu khi xuất, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Hồ sơ/Thủ tục

- Hồ sơ pháp lý (đối với giao dịch lần đầu tiên).
- Giấy đề nghị cấp bảo lãnh (theo mẫu LienVietBank).
- Hợp đồng thương mại (bản sao y bản chính).
- Bộ giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với những hàng hóa phải có giấy phép xuất, nhập khẩu (bản sao y bản chính).
- Bộ chứng từ hàng hoá (bản sao y bản chính).
- Tờ khai hải quan (bản sao).
- Hồ sơ tài chínhhồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.