Skip to main content

Hồ sơ tài sản đảm bảo

Các giấy tờ nguồn gốc, chủ sở hữu TSBĐ, mối quan hệ giữa chủ TSBĐ và doanh nghiệp vay vốn gồm có:

1. Nếu TSBĐ là Bất động sản

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Sổ hồng) / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) (Bản sao công chứng).
 • Cam kết ba bên (Chủ quản lý khu nhà - đất, Khách hàng, Ngân hàng) về việc xác nhận chủ quyền đối với bất động sản hiện tại/tương lai, quản lý và bàn giao. Giấy chứng nhận hợp pháp của Bất động sản trong tương lai (chỉ áp dụng duy nhất trong trường hợp KH có phương án vay vốn để đầu tư mua bất động sản được quản lý bởi một chủ đầu tư, hiện tại chưa có Giấy chứng nhận hợp pháp và dùng chính bất động sản đó làm TSBĐ) (Bản chính ba bên).
 • CMTND/Hộ chiếu/Hồ sơ pháp lý của chủ TSBĐ (Bản sao).
 • Hộ khẩu của chủ TSBĐ (nếu chủ TSBĐ không phải là pháp nhân) (Bản sao).
 • Các giấy tờ khác liên quan đến nguồn gốc, quy hoạch, kiến trúc tổng thể,... của bất động sản (nếu có) (Bản sao).

2. Nếu TSBĐ là phương tiện giao thông (ô tô)

 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông (Bản sao công chứng).
 • Bảo hiểm vật chất đối với phương tiện (Bản gốc).
 • Bộ hồ sơ đăng kiểm và chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông (Bản sao).
 • CMTND/Hộ chiếu/Hồ sơ pháp lý của chủ TSBĐ Hộ khẩu của chủ TSBĐ (nếu chủ TSBĐ không phải là pháp nhân) (Bản sao).

3. Nếu TSBĐ là hàng hóa luân chuyển

 • Hóa đơn/Chứng từ tài chính mua hàng/nhập khẩu hàng (Bản gốc).
 • Hợp đồng mua hàng (Bản sao có dấu công ty).
 • Chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có) (Bản sao có dấu công ty).
 • Biên bản kiểm kê và nhập kho hàng hóa (nếu có) (Bản chính).

4. Nếu TSBĐ là máy móc, thiết bị

 • Hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị (Bản sao có dấu công ty).
 • Hóa đơn/Chứng từ tài chính của máy móc, thiết bị (Bản gốc).
 • Chứng nhận chất lượng/nguồn gốc máy móc thiết bị (Bản sao có dấu công ty).
 • Tờ khai Hải quan nhập máy móc, thiết bị (nếu có) (Bản gốc đối chiếu).
 • Thiết kế kỹ thuật, cấu trúc máy móc thiết bị (nếu có) (Bản sao).
 • Biên bản nghiệm thu lắp đặt, vận hành, chạy thử (nếu có) (Bản sao).

5. Nếu TSBĐ là Quyền đòi nợ, các khoản phải thu

 • Hợp đồng/Cam kết cơ sở phát sinh Quyền đòi nợ, khoản phải thu (Bản gốc).
 • Chứng từ tài chính liên quan (Bản gốc).
 • Cam kết ba bên về Quyền đòi nợ và khoản phải thu (Bản gốc).
 • Bộ hồ sơ pháp lý và tài chính cập nhật của đơn vị thụ trái (Bản gốc).
 • Bảo lãnh thanh toán của một đơn vị uy tín đối với Quyền đòi nợ, khoản phải thu (nếu có) (Bản gốc).

6. Nếu TSBĐ là Chứng chỉ tiền gửi, Sổ/Tài khoản Tiết kiệm

 • Chứng chỉ tiền gửi, Sổ/Chứng nhận tài khoản tiết kiệm (Bản gốc).
 • CMTND/Hộ chiếu/Hồ sơ pháp lý của chủ TSBĐ (Bản sao).

7. Nếu TSBĐ là Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tập trung

 • Xác nhận số dư Chứng khoán của Công ty chứng khoán quản lý lưu ký hoặc Cơ quan lưu ký nhà nước có thẩm quyền (Bản gốc).
 • CMTND/Hộ chiếu/Hồ sơ pháp lý của chủ TSB (Bản sao).

8. Nếu TSBĐ là Chứng khoán OTC

 • Chứng khoán/Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận chứng khoán cấp bởi Hội đồng quản trị công ty phát hành/Cơ quan thực hiện lưu ký và quản lý chứng khoán theo ủy quyền của công ty phát hành (Bản gốc).
 • CMTND/Hộ chiếu/Hồ sơ pháp lý của chủ TSBĐ (Bản sao).

9. Nếu bảo đảm bằng Bảo lãnh/Ủy thác vốn của bên thứ ba

 • Bảo lãnh/Cam kết thanh toán/Ủy thác vốn của bên thứ ba (có uy tín) (Bản gốc).

Các giấy tờ liên quan đến TSBĐ khác (nếu có)