Skip to main content

Hồ sơ pháp lý

Dùng trong mọi trường hợp khách hàng doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng

1  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Bản sao công chứng
2  Giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế  Bản sao công chứng
3  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc  Bản sao công chứng có dấu công ty
4  Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng  Bản sao công chứng có dấu công ty
5  CMTND của Giám đốc (Tổng giám đốc) và Kế toán trưởng (nếu có)  Bản sao
6  Bản đăng ký Mẫu dấu và chữ ký người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người được ủy quyền (theo Mẫu đăng ký mở TK của Ngân hàng  Bản chính có dấu cty
7  Danh sách Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị) công ty và Ban lãnh đạo  Bản chính có dấu cty
8  Điều lệ doanh nghiệp (nếu có)  Bản sao có dấu cty