Skip to main content

Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động

1. Các hợp đồng đầu vào, đầu ra đã thực hiện trong quá khứ.
2. Giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp.
3. Chứng từ/sổ sách tập hợp trong quá khứ.