Skip to main content

Dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi

 LienVietPostBank mua đứt bộ chứng từ theo L/C với tỷ lệ chiết khấu nhất định.

Khách hàng

Các doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức thanh toán trả chậm nhưng có nhu cầu nhận được nguồn vốn sớm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Khách hàng được thanh toán trước thời hạn quy định của L/C hoặc trước khi yêu cầu nhờ thu được thanh toán, không phải hoàn trả lại ngay cả khi NH nước ngoài từ chối thanh toán. Do vậy, Khách hàng đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của mình do có thể cấp tín dụng cho người NK thông qua việc chấp nhận thanh toán trả chậm.

Để sử dụng sản phẩm

Khách hàng cần có yêu cầu chiết khấu miễn truy đòi bằng văn bản (theo mẫu của LienVietPostBank). Bộ chứng từ đề nghị chiết khấu phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • NH phát hành hoặc NH xác nhận là NH có uy tín, có hạn mức chiết khấu miễn truy đòi tại LienVietPostBank;
  • Vận đơn được lập theo lệnh của NH phát hành hoặc NH xác nhận và toàn bộ vận đơn gốc xuất trình qua LienVietPostBank;
  • Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C, với luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế.

Biếu phí áp dụng

Theo thỏa thuận.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.