Skip to main content

Thu xếp tín dụng

"Thu xếp tín dụng" là văn bản do Ngân hàng phát hành về việc Ngân hàng xem xét tiếp nhận, thẩm định để Thu xếp tín dụng cho Khách hàng nếu Ngân hàng thu xếp được nguồn vốn phù hợp và cùng với Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng và của Pháp luật;

Đối tượng

 • Khách hàng Pháp nhân.
 • Khách hàng Cá nhân. Không áp dụng đối với Khách hàng là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Đặc điểm 

 • Đồng tiền Thu xếp tín dụng: Đồng Việt Nam (VND) hoặc Ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Số tiền Thu xếp tín dụng: Theo đề nghị của Khách hàng nhưng không vượt quá Tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án kinh doanh/phần tham gia của Khách hàng trong dự án kinh doanh và tuân thủ theo các Quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Thời hạn hiệu lực của Thu xếp tín dụng: Không được lớn hơn thời hạn thực hiện của phương án/dự án nhưng tối đa không quá 01 năm
 • Phí Thu xếp tín dụng: Theo biểu phí của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Điều kiện phát hành Thu xếp tín dụng:
  • Điều kiện về Khách hàng: Khách hàng thuộc các đối tượng được phép cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Điều kiện về mục đích đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng:
   • Mục đích (dự án/phương án) đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng hợp pháp theo quy định của Pháp luật, phù hợp với Đăng ký kinh doanh/Giấy phép hành nghề/Giấy phép đầu tư…(nếu có) của Khách hàng và quy định của Ngân hàng;
   • Không phát hành Thu xếp tín dụng cho những mục đích không được cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng. 

Tiện ích

 • Cung cấp công cụ hỗ trợ đối với những Khách hàng có hoạt động đấu thầu, xin cấp giấy phép dự án đầu tư, mời đối tác đầu tư và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
 • Được ưu tiên xem xét cấp tín dụng trong tương lai khi Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn.
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ thẩm định cơ sở pháp lý thực hiện và mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.

Hồ sơ

 • Hồ sơ pháp lý (Theo quy định về Hồ sơ pháp lý theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng:
 • Đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng.
 • Dự án đầu tư xin cấp phép trong trường hợp Khách hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép để đầu tư dự án, mời đối tác đầu tư (Bản sao) hoặc Hồ sơ mời thầu trong trường hợp Khách hàng tham gia đấu thầu (Bản sao) hoặc Hồ sơ khác, tùy theo mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.
 • Hồ sơ khác, tùy theo mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.

QUY TRÌNH THỦ TỤC

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh/PGD LienVietPostBank để được hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn thủ tục vay vốn.
 • Bước 2: LienVietPostBank thực hiện thẩm định khoản cấp tín dụng và thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.
 • Bước 3: Khách hàng thực hiện ký kết hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nhận khoản tiền vay giải ngân.

Liên hệ

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.