Skip to main content

Quy định tích điểm chương trình Đại sứ LienVietPostBank

Quy định tích điểm chương trình Đại sứ LienVietPostBank

LienVietPostBank áp dụng tích điểm cho hầu hết các sản phẩm dịch vụ theo quy định như sau:
  • Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kì hạn/không kì hạn

STT
Sản phẩm

Quy định tích điểm

Giá trị giao dịch tối thiểu hoặc số lượng giao dịch
ĐVT
Điểm tặng

1.
Tiền gửi không kỳ hạn
Mở mới tài khoản (*) thanh toán
1
Tài khoản
5
2.
Số dư bình quân  tháng
1.000.000
VND
1
3.
Tiền gửi có kỳ hạn
 
Số dư bình quân tháng
1.000.000
VND
1
4.
Số dư bình quân tháng (USD quy đổi)
1.500.000
VND
1
(*): Tài khoản thanh toán đầu tiên của CIF mới.

  • Đối với sản phẩm cho vay

STT
Sản phẩm

Quy định tích điểm

Giá trị giao dịch tối thiểu hoặc số lượng giao dịch

ĐVT

Điểm tặng

1.
Cho vay
Dư nợ bình quân cuối tháng
1.000.000
VND
1
2.
Dư nợ tài khoản thấu chi (cuối ngày)
1.000.000
VND
1

Chương trình không áp dụng tích điểm cho Khách hàng có khoản vay thuộc diện nợ có vấn đề theo quy định của LienVietPostBank.

  • Đối với Dịch vụ Thẻ và Ngân hàng điện tử
 

STT

Sản phẩm

 Quy định tích điểm
Giá trị giao dịch tối thiểu
hoặc số lượng giao dịch

ĐVT

Điểm tặng
1.
SMS/MB/IB/Thẻ
Đăng ký sử dụng hoặc phát hành Thẻ
1
Khách hàng
5
2.
SMS/MB
Nạp tiền trực tiếp
50.000
VND
1
3.
Thanh toán hóa đơn
50.000
VND
1
4.
Internet Banking
Nạp tiền trực tiếp
50.000
VND
1
5.
Chuyển khoản liên ngân hàng
100.000
VND
2 (Tối đa 400 điểm)
6.
Chuyển khoản liên ngân hàng qua số Thẻ
1
Giao dịch
2
7.
Thanh toán hóa đơn
50.000
VND
2
8.
Thẻ
Thanh toán thẻ qua hệ thống POS
100.000
VND
2
  •  Đối với dịch vụ Thu hộ tiền điện

STT

Sản phẩm

Quy định tích điểm

Giao dịch

ĐVT

Điểm tặng

1.

Dịch vụ thu hộ tiền điện

Thanh toán tiền tự động

1

Giao dịch

10

  •  Tích điểm đặc biệt

STT

Quy định tích điểm

Khách hàng

Điểm tặng

1.

 Sinh nhật KH

1

500

2.

Khách hàng giới thiệu Khách hàng cho LPB có CIF mới thỏa mãn điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng mở tài khoản và có số dư duy trì tài khoản tối thiểu
  • Khách hàng gửi tiết kiệm

1

200

Ghi chú: Chương trình không áp dụng tích điểm trong trường hợp Khách hàng tự giới thiệu mình.

  • Quy định về điểm thưởng theo hạng
Để ghi nhận những Khách hàng tham gia sử dụng nhiều sản phẩm/dịch vụ, LienVietPostBank áp dụng chính sách ưu đãi “Tặng điểm thưởng theo hạng”. Theo đó khi điểm gốc của Khách hàng đạt các mức theo quy định, Khách hàng được hưởng thêm số điểm thưởng tương ứng như sau:
Hạng
Điểm gốc

Điểm thưởng theo hạng

Chuẩn
 Đạt 3.000 điểm đầu tiên
500 điểm
Bạc
Từ 3.001 đến 75.000 điểm
100% tổng số điểm phát sinh
Vàng
Từ 75.001 đến 150.000 điểm
125% tổng số điểm phát sinh
Bạch kim
Từ 150.001 đến 230.000 điểm
140 % tổng số điểm phát sinh
Kim cương
Trên 230.000 điểm trở lên
170 % tổng số điểm phát sinh