Skip to main content

CT Ưu đãi lãi suất cho Khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vay ngắn hạn phục vụ SXKD

Đối tượng áp dụng

 • KHCN, KHDN vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thời gian áp dụng

 • Đến hết 30/09/2020

Ưu đãi dành cho Khách hàng

 • KHCN, KHDN vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được giảm tối đa 0.5%/năm so với mức lãi suất theo quy định từng thời kỳ của LienVietPostBank với sản phẩm, xếp hạng tín dụng, kỳ hạn vay vốn tương ứng.
 • Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi:
  • Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi trong vòng tối đa 9 tháng kể từ ngày Chương trình có hiệu lực nhưng không quá ngày 31/12/2020.
  • Thời gian cho vay còn lại của khế ước: Áp dụng theo lãi suất cho vay thông thường quy định tại khung/bảng lãi suất cho vay của Ngân hàng từng thời kỳ tại thời điểm giải ngân, tương ứng với sản phẩm, xếp hạng tín dụng, kỳ hạn vay vốn ban đầu. 

Điều kiện áp dụng

 • Các khoản vay bằng tiền VND
 • Các khế ước nhận nợ có thời hạn từ 12 tháng trở xuống.
 • Các khoản giải ngân trong thời hạn diễn ra Chương trình (bao gồm cả các khoản giải ngân mới thuộc các Hợp đồng tín dụng đã ký trước thời điểm triển khai Chương trình)
 • Khách hàng có xếp hạng tín dụng từ B trở lên.

Liên hệ