Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu

Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu (Letter of Credit)

Trả lời

Hồ sơ và thủ tục thanh toán bằng thư tín dụng xuất khẩu (L/C) được thực hiện như sau:1. Thông báo, tu chỉnh

-   Ngân hàng  gửi thông báo (theo mẫu của Ngân hàng) cho khách hàng trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được công điện L/C hoặc công điện tu chỉnh L/C

-   Ngân hàng sẽ lưu ý khách hàng những điểm quan trọng cần chú ý và những sai sót có thể xảy ra khi lập chứng từ trên văn bản thông báo L/C

-   Khách hàng được tư vấn miễn phí trong suốt thời gian từ khi nhận được L/C cho đến khi khách hàng hoàn tất bộ chứng từ xuất trình theo L/C

2. Hồ sơ khách hàng xuất trình bao gồm

-    Bản chính L/C xuất và các tu chỉnh (nếu có)

-    Bộ chứng từ xuất theo quy định trên L/C, tu chỉnh L/C

-    02 bản chính Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất (theo mẫu của Ngân hàng )

-    02 bản chính Hợp đồng chiết khấu (theo mẫu của Ngân hàng ) nếu khách hàng có đề nghị chiết khấu

3. Thủ tục thực hiện

-    Khách hàng xuất trình hồ sơ như trên cho nhân viên TTQT

-    Nhân viên TTQT:

 +/  Ký xác nhận trên Phiếu xuất trình chứng từ hàng xuất và gửi lại cho khách hàng 01 bản

+/  Kiểm tra bộ chứng từ và thông báo cho khách hàng về tính hợp lệ của bộ chứng từ trong vòng 05 giờ kể từ khi khách hàng gửi đầy đủ chứng từ

        -    Sau khi bộ chứng từ hoàn tất, Ngân hàng gửi bộ chứng từ cho ngân hàng nước ngoài và yêu cầu thanh toán.