Skip to main content

System Messages

Submissions for this form are closed.

Tiêu đề câu hỏi

Thời gian xét duyệt hồ sơ vay

Thời gian xét duyệt hồ sơ vay trong bao lâu?

Trả lời

Thời gian xét duyệt hồ sơ vay đối với khách hàng là doanh nghiệp như sau:

- Đối với vay ngắn hạn: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay

- Đối với vay trung dài hạn: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ vay

 (*) Trong trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp chưa đủ điều kiện để vay vốn, Ngân hàng  sẽ thông báo cho khách hàng, trong đó nêu rõ lý do từ chối.