Đại hội đồng Cổ đông

28/04/2022

28-4-2022: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

BBiên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên LienVietPostBank năm 2022 tổ chức ngày 28/4/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, xin xem […]
07/04/2022

07-4-2022: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông báo mời […]
07/03/2022

07-3-2022: Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.