Công bố thông tin

23/11/2020

23-11-2020: Thông báo về việc Mua lại trước hạn và Phương án mua lại trước hạn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2015

Thông báo về việc Mua lại trước hạn và Phương án mua lại trước hạn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2015, xin […]
18/11/2020

18-11-2020: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, xin xem chi tiết tại đây.
13/11/2020

13-11-2020: Thông báo về điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

13-11-2020: Thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ 2018-2023, chi tiết […]