Công bố thông tin

03/08/2022

03-8-2022: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ: Ông Đặng Minh Hoàng, chi tiết xin xem tại đây.
01/08/2022

01-8-2022: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng: Bà Nguyễn Ánh Vân, xin xem chi tiết tại đây.
27/07/2022

27-7-2022: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, xin xem chi tiết tại đây.