Công bố thông tin

31/03/2023

31-3-2023: Thông báo về việc Ngân hàng sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB10Y202202 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu tập trung tại VSD

Thông báo về việc Ngân hàng sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB10Y202202 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu […]
31/03/2023

31-3-2023: Thông báo về việc Ngân hàng sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202201 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu tập trung tại VSD

Thông báo về việc Ngân hàng sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202201 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu […]
31/03/2023

31-3-2023: Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng lao động với người có liên quan của người nội bộ

Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng lao động với người có liên quan của người nội bộ, vui lòng xem chi […]