Công bố thông tin

26/10/2021

26-10-2021: Nghị quyết HĐQT về việc về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Nghị quyết HĐQT về việc về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 […]
24/09/2021

24-9-2021: Bố cáo về việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của LienVietPostBank

14/09/2021

14-9-2021: Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, xin xem chi tiết tại đây.