Trang chủ Biểu phí

Biểu phí

  • KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  • KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

STT KHOẢN MỤC BIỂU PHÍ
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 50.000đ
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) 5.000 đ
(Miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
4 Đóng Tài khoản 10.000đ/tài khoản
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
a Tại nơi mở tài khoản
Nộp tiền mặt bằng VND Miễn phí
b Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn thành phố 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,02% 15.000đ
c Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). 0,02% 15.000đ
1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,03% 15.000đ 3.000.000đ
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
2.1.1 Tại nơi mở tài khoản
a Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố
Dưới 500 triệu đồng/ngày Miễn phí
Từ 500 triệu đồng/ngày 0,005%
b Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã
Dưới 50 triệu/ngày Miễn phí
Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày 0,01% 10.000đ
Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày 0,02% 15.000đ
Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày 0,04% 20.000đ
2.1.2 Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM 0,01% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM 0,02% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn thành phố 0,02% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,04% 15.000đ
2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,04% 15.000đ 3.000.000đ
2.3 Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
Lưu ý: Miễn phí nộp tiền mặt, rút tiền mặt nếu chính chủ tài khoản thực hiện giao dịch.
3 Chuyển tiền đến
3.1 Chuyển khoản đến từ trong hệ thống Miễn phí
3.2 Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống Miễn phí
3.3 Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản
Nhận bằng tài khoản 1.000đ/tài khoản
Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0,01% 15.000đ 500.000đ
Riêng đối với chuyển khoản VND khác huyện, thị xã hoặc tương đương; hoặc từ tỉnh/thành phố đến huyện/thị xã/tương đương 0,01% 15.000đ
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản
Nhận bằng tài khoản 0,01% 15.000đ 500.000đ
Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0,03% 15.000đ 1.000.000đ
Lưu ý: Miễn phí chuyển khoản cùng hệ thống LienVietPostBank nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một Chủ tài khoản (bao gồm tài khoản tiền vay).
4.2 Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt  (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND)
a Số tiền nhỏ hơn 500.000.000đ
Chuyển tiền trước 15h 0,01% 20.000đ Không quy định
Chuyển tiền từ 15h 0,03% 25.000đ Không quy định
b Số tiền từ 500.000.000đ trở lên 0,05% Không quy định 1.000.000đ
c Chuyển tiền theo lô (áp dụng đối với lô từ 20 món trở lên)
Chuyển tiền trước 15h và nhỏ hơn (<) 500 triệu VNĐ/món 5.000đ/món
Chuyển tiền từ 15h hoặc từ 500.000.000 VNĐ/món trở lên 0,03% 10.000đ/món 200.000đ/món
4.3 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
a Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,03% 20.000đ 300.000đ
b Nộp tiền mặt để chuyển đi ngoài hệ thống 0,05% 25.000đ 500.000đ
Lưu ý:
– Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một chủ tài khoản.
– Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LienVietPostBank.
– Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ.
5 Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 10 USD/EUR
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng)
(miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
1 USD/EUR
4 Đóng Tài khoản 5 USD/EUR
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản
1.1 Ngoại tệ USD
a Đối với loại có mệnh giá >=50USD 0,15% 2 USD
b Đối với loại có mệnh giá < 50USD 0,25% 2 USD
1.2 Ngoại tệ khác 0,4% 2 USD
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Lấy tiền mặt VND Miễn phí
2.2 Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,15% 2 USD/EUR
b Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,2% 2 USD/EUR
c Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Từ trong nước Miễn phí
3.2 Từ nước ngoài 0,05% 2 USD/EUR 150 USD/EUR
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản Miễn phí
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0,005% 1 USD/EUR 30 USD/EUR
4.2 Chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản
Chuyển khoản cho người hưởng nhận tại VBARD và VietinBank 6 USD/EUR
Chuyển khoản cho người hưởng tại các Ngân hàng khác 3 USD/EUR
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0,05% 6 USD/EUR 100 USD/EUR
Lưu ý: Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản bằng ngoại tệ trực tiếp tại quầy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).
5 Phí tra soát theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
6 Thoái hối lệnh chuyển tiền: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
C. GIAO DỊCH TIỀN MẶT
I NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI CHO NGƯỜI NHẬN BẰNNG CMND TRONG HỆ THỐNG
1 Cùng tỉnh thành phố 0,04% 25.000đ 1.000.000đ
2 Khác tỉnh thành phố 0,05% 25.000đ 1.500.000đ
II NỘP TIỀN MẶT ĐỂ CHUYỂN ĐI NGOÀI HỆ THỐNG (NHẬN BẰNG TÀI KHOẢN, HOẶC NHẬN BẰNG CMND)
1 Số tiền nhỏ hơn (<) 500 triệu VND
1.1 Chuyển tiền trước 15h 0,04% 25.000đ Không quy định
1.2 Chuyển tiền từ 15h 0,05% 25.000đ Không quy định
2 Số tiền từ 500 triệu VND trở lên 0,07% Không quy định 2.500.000đ
III NHẬN TIỀN BẰNG CMND
1 Nhận tiền bằng CMND đối với VND
1.1 Chuyển đến từ trong hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
1.2 Chuyển đến từ ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,02% 15.000đ 500.000đ
2 Nhận tiền bằng CMND đối với Ngoại tệ 0,2 USD/tờ 2 USD
IV PHÍ TRA SOÁT/THOÁI HỐI LỆNH CHUYỂN TIỀN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG BẰNG TIỀN MẶT: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
D. GIAO DỊCH TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
I GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN Miễn phí
II GỬI TIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN
1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm (miễn phí đối với trường hợp chính chủ gửi tiền tiết kiệm)
2.1 Nộp VND 0,03% 15.000đ 500.000đ
2.2 Nộp ngoại tệ 0,15% 1 USD
III RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM
1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở sổ tiết kiệm
2.1 Rút tiền mặt
a Rút VND 0,02% 15.000đ 500.000đ
b Rút ngoại tệ 0,15% 1 USD
2.2 Các trường hợp khác: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
IV RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRONG VÒNG 02 NGÀY LÀM VIỆC KỂ TỪ NGÀY GỬI
1 Rút VND 0,03% 15.000đ 1.000.000đ
2 Rút ngoại tệ 0,15% 1 USD
V PHÍ XÁC NHẬN THÔNG BÁO MẤT SỔ TIẾT KIỆM: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
VI CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
E. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC
I PHÍ CUNG ỨNG SÉC 13.500đ/quyển
II PHÍ BẢO CHI SÉC 10.000đ/tờ
III THANH TOÁN SÉC
1 Séc lĩnh tiền mặt Thu theo phí rút tiền mặt từ Tài khoản
2 Séc chuyển khoản Thu theo phí chuyển tiền
IV THÔNG BÁO SÉC KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 30.000đ/lần
V THU HỘ SÉC DO NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC PHÁT HÀNH 4.000đ/tờ
VI PHÍ THÔNG BÁO MẤT SÉC 50.000đ/lần
F. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
I KIỂM ĐẾM TIỀN HỘ
1 Kiểm đếm tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Kiểm đếm VND 0,03% 15.000đ 5.000.000đ
1.2 Kiểm đếm Ngoại tệ (kiểm tra thật, giả, số lượng) 0,2USD/tờ 2 USD
2 Kiểm đếm tại địa điểm Khách hàng yêu cầu ngoài Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Như kiểm đếm tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
+ Chi phí thực tế phát sinh
II ĐỔI TIỀN
1 Đổi tiền VND
1.1 Đổi tiền có mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí
1.2 Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,05% 5.000đ
1.3 Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (rách, bẩn) Miễn phí
2 Đổi tiền mặt Ngoại tệ
2.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị lớn lấy giá trị nhỏ Miễn phí
2.2 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn
a USD:
Lấy loại nhỏ hơn 50 USD 1,5% 2 USD
Lấy loại 50, 100 USD 2,0% 2 USD
b Ngoại tệ khác 2,0% 2 USD
III THU, CHI TIỀN MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
IV CẤT GIỮ HỘ TÀI SẢN: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
G. PHÍ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
(Áp dụng chung đối với Tài khoản TGTT VND. TGTT Ngoại tệ. Tài khoản Tiền gửi Tiết kiệm)
I PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN (MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
1 Sao kê định kỳ hàng tháng
Tại ĐVKD mở tài khoản Miễn phí
Khác ĐVKD mở tài khoản 15.000đ/sao kê/tháng
2 Sao kê bất thường
2.1 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in đến 12 tháng 20.000đ/sao kê/tháng
2.2 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in trên 12 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13) 30.000đ/ sao kê/tháng
II XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM
1 Xác nhận bằng Tiếng Việt 30.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
2 Xác nhận bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh – Việt 50.000 đ/bản đầu tiên
5.000 đ/bản thứ hai trở đi
III PHONG TỎA TÀI KHOẢN, SỔ TIẾT KIỆM
1 Phong tỏa theo yêu cầu của Khách hàng (ngoài mục đích bảo đảm tiền vay khi vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 50.000đ/lần phong tỏa
2 Phong tỏa theo yêu cầu của Ngân hàng khác 50.000đ/lần phong tỏa
H. BẢO LÃNH TRONG NƯỚC: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
I. PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN BẢO ĐẢM: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
K. DỊCH VỤ KHÁC
I SAO LỤC LẠI CHỨNG TỪ
1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 10.000đ/chứng từ
2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 50.000đ/chứng từ
II THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ CÓ GIÁ 75.000đ/1 Giấy tờ
III CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY TỜ CÓ GIÁ 50.000đ/1 Giấy tờ
IV GIẢI QUYẾT NHẬN HỒ SƠ THỪA KẾ 50.000đ/1 bộ hồ sơ
V PHÍ KHÁC được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
VI PHÍ CAM KẾT RÚT VỐN: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).

DOWNLOAD

BIỂU PHÍ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

STT KHOẢN MỤC BIỂU PHÍ
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 500.000đ
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng) 10.000đ
(Miễn phí nếu số dư bìnhquân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
4 Đóng Tài khoản 50.000đ/1 Tài khoản
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN VND
1 Nộp tiền mặt vào Tài khoản mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
a Tại nơi mở tài khoản
Nộp tiền mặt bằng VND Miễn phí
b Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,01% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nộp VND tại địa bàn thành phố 0,01% 10.000đ
Nộp VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,02% 15.000đ
c Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và tổng số tiền mệnh giá nhỏ từ 10 triệu đồng trở lên (thực hiện thu phí trên toàn bộ số tiền mệnh giá nhỏ đã nộp.Nếu tổng số tiền mệnh giá nhỏ không đạt điều kiện trên (từ 10 triệu đồng trở lên): thực hiện thu phí theo mục a hoặc b trên đây). 0,02% 15.000đ
1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,03% 15.000đ 3.000.000đ
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản
2.1.1 Tại nơi mở tài khoản
a Rút tiền mặt tại địa bàn thành phố
Dưới 500 triệu đồng/ngày Miễn phí
Từ 500 triệu đồng/ngày 0,005%
b Rút tiền mặt tại địa bàn huyện/thị xã
Dưới 50 triệu/ngày Miễn phí
Từ 50 triệu đến dưới 500 triệu đồng/ngày 0,01% 10.000đ
Từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng/ngày 0,02% 15.000đ
Từ 5 tỷ đồng trở lên/ngày 0,04% 20.000đ
2.1.2 Khác nơi mở tài khoản
(i) Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn quận thuộc Hà Nội, HCM 0,01% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã thuộc Hà Nội, HCM 0,02% 15.000đ
(ii) Khu vực ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh
a Rút VND tại địa bàn thành phố 0,02% 10.000đ
b Rút VND tại địa bàn huyện/thị xã 0,04% 15.000đ
2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản 0,04% 15.000đ 3.000.000đ
2.3 Rút tiền mặt/chuyển khoản để gửi tiết kiệm hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Chuyển khoản đến từ trong hệ thống Miễn phí
3.2 Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống Miễn phí
3.3 Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống Miễn phí
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản
Nhận bằng tài khoản 1.000đ/tài khoản
Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0,01% 15.000đ 500.000đ
Riêng đối với chuyển khoản VND khác huyện, thị xã hoặc tương đương; hoặc từ tỉnh/thành phố đến huyện/thị xã/tương đương 0,01% 15.000đ
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản
Nhận bằng tài khoản 0,01% 15.000đ 500.000đ
Nhận bằng CMND/Hộ chiếu 0,03% 15.000đ 1.000.000đ
4.2 Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt  (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND)
a Số tiền nhỏ hơn 500.000.000đ
Chuyển tiền trước 15h 0,01% 20.000đ Không quy định
Chuyển tiền từ 15h 0,03% 25.000đ Không quy định
b Số tiền từ 500.000.000đ trở lên 0,05% 1.000.000đ
c Chuyển tiền theo lô (áp dụng đối với lô từ 20 món trở lên)
Chuyển tiền trước 15h và số tiền nhỏ hơn (<) 500 triệu VND/món 5.000đ/món
Chuyển tiền từ 15h hoặc số tiền từ 500 triệu VND/món trở lên 0,03% 10.000đ/món 200.000đ/món
4.3 Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng
a Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,03% 20.000đ 300.000đ
b Nộp tiền mặt để chuyển đi ngoài hệ thống 0,05% 25.000đ 500.000đ
Lưu ý:
– Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).
– Miễn phí chuyển khoản trong hệ thống nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một chủ tài khoản.
– Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LienVietPostBank.
– Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ.
5 Phí tra soát/thoái hối lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
I QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Số dư tối thiểu duy trì trên Tài khoản 50 USD/EUR
3 Phí quản lý Tài khoản (tính tròn tháng)
(miễn phí nếu số dư bình quân tháng không thấp hơn số dư duy trì tối thiểu)
3 USD/EUR
4 Đóng Tài khoản 10 USD/EUR
II GIAO DỊCH TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ
1 Nộp tiền vào Tài khoản
1.1 Ngoại tệ USD
a Đối với loại có mệnh giá >=50 USD 0,15% 2 USD
b Đối với loại có mệnh giá < 50 USD 0,25% 2 USD
1.2 Ngoại tệ khác 0,40% 2 USD
2 Rút tiền mặt từ Tài khoản
2.1 Lấy tiền mặt VND Miễn phí
2.2 Lấy tiền mặt USD/ngoại tệ khác
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,15% 2 USD/EUR
b Khác tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản 0,20% 2 USD/EUR
c Rút tiền/chuyển khoản để gửi Hợp đồng tiền gửi có kì hạn hoặc trả nợ vay tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Miễn phí
3 Chuyển tiền đến
3.1 Từ trong nước Miễn phí
3.2 Từ nước ngoài 0,1% 2 USD/EUR 150 USD/EUR
4 Chuyển tiền đi
4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản Miễn phí
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0,005% 1 USD/EUR 30 USD/EUR
Lưu ý: Miễn phí chuyển khoản cùng hệ thống LienVietPostBank nếu chuyển khoản giữa các tài khoản của cùng một Chủ tài khoản (bao gồm tài khoản tiền vay).
4.2 Chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
a Cùng tỉnh thành phố nơi mở Tài khoản
Chuyển khoản cho người hưởng nhận tại VBARD và VietinBank 6 USD/EUR
Chuyển khoản cho người hưởng tại các Ngân hàng khác 3 USD/EUR
b Khác tỉnh/TP hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0,05% 6 USD/EUR 100 USD/EUR
5 Chuyển khoản trả lương theo danh sách Miễn phí
Lưu ý: Trường hợp Khách hàng rút tiền mặt. chuyển khoản bằng ngoại tệ trực tiếp tại quầy trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ).
6 Phí tra soát theo yêu cầu của Khách hàng: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
C. GIAO DỊCH SÉC TRONG NƯỚC: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
D. DỊCH VỤ NGÂN QUỸ
I KIỂM ĐẾM TIỀN HỘ
1 Kiểm đếm tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
1.1 Kiểm đếm VND tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 0,03% 15.000đ 5.000.000đ
1.2 Kiểm đếm Ngoại tệ tại Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (kiểm tra thật, giả, số lượng) 0,2 USD/tờ 2 USD
2 Kiểm đếm tại địa điểm Khách hàng yêu cầu ngoài Trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Như kiểm đếm tại trụ sở Ngân hàng Bưu điện Liên Việt + Chi phí thực tế phát sinh
II ĐỔI TIỀN
1 Đổi tiền VND
1.1 Đổi tiền có mệnh giá lớn lấy mệnh giá nhỏ Miễn phí
1.2 Đổi tiền có mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 0,05% 5.000đ
1.3 Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (rách, bẩn) Miễn phí
2 Đổi tiền mặt Ngoại tệ
2.1 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị lớn lấy giá trị nhỏ Miễn phí
2.2 Đổi tiền mặt ngoại tệ giá trị nhỏ lấy giá trị lớn
a USD:
Lấy loại nhỏ hơn 50 USD 1,5% 2 USD
Lấy loại 50, 100 USD 2,0% 2 USD
b Ngoại tệ khác 2,0% 2 USD
III THU, CHI TIỀN MẶT TẠI ĐỊA ĐIỂM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
IV CẤT GIỮ HỘ TÀI SẢN: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
E. PHÍ DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
(Áp dụng chung đối với TK TGTT VND. TGTT Ngoại tệ)
I PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN (MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
1 Sao kê định kỳ hàng tháng
Tại ĐVKD mở tài khoản Miễn phí
Khác ĐVKD mở tài khoản 15.000đ/sao kê/tháng
2 Sao kê bất thường
2.1 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ- in đến 12 tháng 20.000đ/lần/tháng
2.2 In lại sao kê các giao dịch trong quá khứ – in trên 12 tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13) 30.000đ/lần/tháng
II XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN
1 Xác nhận bằng Tiếng Việt 30.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
2 Xác nhận bằng Tiếng Anh/song ngữ Anh – Việt 50.000đ/bản đầu tiên
5.000đ/bản thứ hai trở đi
III PHONG TỎA TÀI KHOẢN
1 Phong tỏa theo yêu cầu của Khách hàng (ngoài mục đích bảo đảm tiền vay khi vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 50.000đ/lần phong tỏa
2 Phong tỏa theo yêu cầu của Ngân hàng khác 50.000đ/lần phong tỏa
F. BẢO LÃNH TRONG NƯỚC: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
G. PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN BẢO ĐẢM: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
H. DỊCH VỤ KHÁC
I SAO LỤC LẠI CHỨNG TỪ
1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 10.000đ/chứng từ
2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 50.000đ/chứng từ
II GIAO DỊCH GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO LIENVIETPOSTBANK PHÁT HÀNH
1 Thông báo mất giấy tờ có giá 20.000đ/ Giấy tờ
2 Chuyển nhượng sở hữu giấy tờ có giá 30.000đ/ Giấy tờ
3 Giám định, xác nhận giấy tờ có giá 30.000đ/ Giấy tờ
III PHÍ KHÁC được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
IV PHÍ CAM KẾT RÚT VỐN: được quy định tại Thông báo số 11426/2018/TB-LienVietPostBank ngày 30/08/2018 và/hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).
V GIAO DỊCH QUA FAX/EMAIL
Phí duy trì và sử dụng dịch vụ 200.000đ/tháng
Phí chậm bổ sung bản chính 50.000đ/bản chính
Phí không bổ sung bản chính 500.000đ/bản chính

DOWNLOAD