Trang chủ Báo cáo Tài chính 17-8-2020: Báo cáo Tài chính bán niên soát xét và Giải trình Báo cáo Tài chính

17-8-2020: Báo cáo Tài chính bán niên soát xét và Giải trình Báo cáo Tài chính

17/08/2020

• Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, xin xem chi tiết tại đây.
• Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020 chênh lệch so với cùng kỳ năm trước, xin xem chi tiết tại đây.

Đăng kí tham gia chương trình khuyến mãi