Trang chủ Ban lãnh đạo

ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Đức Thụy
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Doãn Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông Hồ Nam Tiến

Quyền Tổng Giám đốc

Ông Trần Thanh Tùng
Trưởng Ban Kiểm soát