Trang chủ Ban lãnh đạo

ban lãnh đạo

Ông Huỳnh Ngọc Huy
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Doãn Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc

 

Ông Phạm Doãn Sơn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc

 

Ông Trần Thanh Tùng
Trưởng Ban Kiểm soát